NOVINKA
6-8/3 & 30/3-17/4 1915

[...] Naaede om Aftenen Kl 10 til Novinka. Her havde Russerne frataget de Tysksindede Beboere alt Deres Eiendele blodt et par R storbønder havde beholdt alt , dog gjorde [--] kort Proces med Dem og tog vad vi vilde [-----] unge af Kreature o s w. Her traf vi Bager Odest Són fra Haderslev [...]
Det er er Sóndag, vi har Kirkegang idet fri under Kanonernes Torden. Her traf jeg en Smed Olse fra Lunding. Om Aftenen kom et paa Atelerister med en Foragevogn og vilde gjerne overnatte, dette var en Selvfølge. Det var bidende koldt og Sneveir og
inden vi saa os om, havde en af dem hendted et lille Anker Rum fra Vognen og en lille Lysstraale i det ensfor mede Liv, Duften af den herlige Grock trengte fra vort smusige Kjøkken med Lægel[--] som samtidig var Soveverelse og alt ind gjennem den utette Bretter veg til Vagtmester Hitzegrad, som med Loinetterne (det var nemlig en indbildt Herre) paa Næsen vrimpe de kom ind "Mier scheint es richt nach Rum hier", "En Düvel noch mall, wir bratten den ol Kater vom Gehöft hier." var vor slagferdige "Zabel dich dat" Svar, Da han merkede at vi hav de ham til beste forschwandt han og vi tog os en rigtig god drag af den Edle vare, saa der tilsist ikke blev spurgt meget om Soveplas.


Novinka, oktober 2002. Kaj Henningsen læser
op af sin farfars breve ved den tæt trafikkerede
landevej mellem Augustow og Sulwalki.

"Kjære Børn, et Billede af vort Revirstue
(Sygestue) i Novinka [...]"

Tæt sammenpakkede som Sild i en Tönde laa vi der og flerestemmig Snurken lod fornemme at alle vare fulde. Da paa engang Feldweblens bekendte Stemme "Fertig machen Abmasch om 1 Stunde", denne gang fik den en Sitat, "O ve Kamerathen vi richt hier schön". "Hier Heer Feldvebel", var mit Svar, Jeg var bleven waagen, da jeg laa nermest Døren, ”hier ist Di Quelle“ og et helt Drikkebeger ren Rum forschandt i ham. "Ja ich kenne Euch ihr Herren die 4 Cop., bei Euch herscht immer Gemytlickkeit und frohen Sie nur, aber krig deine Kals hoch Henningsen og vek vas kan" [...]

BREVE
Fra
Novinka: 31/3 (KH012_a-b), udat. (UKH031), 9/9 (KH013_a-b), 10/4 (KH014_a-b & UKH050),
Hvor Novinka nævnt: udat. (KH010_c-d), udat. (KH015), udat. (KH104_foran_c), Mekrapola 5/5 (KH024 & KH024a), Rogoven 10/7 (KH047), Rogoven 11/7 (u. KH-nr.),