WASELISKI/VOSILISKIS
22-23/7 1915

d. 22 Juli. Nu kommer en Eventyrlig Fart; vi var paa Forfolgelsesmarsch, bag en Landsby Waseliski blev gjort Holt og Marchruttern endret. Unofz Hartmann og jeg blev tilbage med Ordre at rekvirere et Kjóretoi og sette os i Bevegelse efter Waliski for bag Byen paa en Hoi ved Veien, vor der laa en Kirke at afvente vor Levnedsmiddelvogn og to andre Vogne, som vare blevne tilbage og fóre Dem paa ret Vei. Det var lig Sager for Os, nu havde frie Hænder i mindst 2 Dage, fór kunde vi ikke vente vor Levnetsmiddelvogn, som Chr. Sonderborg var borte med - og saa begynte vort Eventyr.
Paa et nerlikkende Gods tog vi os en splinterny Vagtvogn - aldrig brugt, ikke engang smurt, flot Seletoi - Kartofler, Salt, en Krukke Smór og en Par Snes Æg. Imens jeg passede paa Bytted, var Hartmann paa en Mark og hendtede to Russerheste og nu var Forspendet ferdig. Hartmann, Bager af Provision, var Kusk, jeg sad bag med Eggekurven og saaledes gik det i et herligVeir efter vor Bestemmelsessted. Underveis hörte vi af nogle Kuske fra en Bagasekolonne, at der 1 Klm Øst for Causeen var opdaget et stort forladt Vutka Fabrik og der var send Melding til Divisionen at tage det i Beslag, men inu var Tid at hente Vutka og det lod vi os jo ikke byde to gange. Men vordan? forlade Veien maatte vi jo heller ikke. Jeg udrustede mig derfor med 2 Kogekar 2 Feldflasker, 2 Labelflasker og gik i Retning af det angivne Sted og rigtig efter nogen Sógen saa jeg Skorstenen. For et Syns Skyld spurgte jeg efter Drikkevand, men en fuld Russer betydede, at her var kun Vutki og det fik jeg at see. [...]


"Vort Natlager d. 22-23 Juli paa til Gryckiszks".
Hvor Iver Henningsen og Underofficer Hartmann
Hyggede sig med "Vutka".

"Bedehuse paa Vei til Gryckiszks d. 23. Juli".

Nu Wi havde nu naaet vort Bestemmelsested ved Kirken og saa lavede vi Middag: Kartofler med Smór og Salt og ver 4 Æg. Derefter tog vi Afvekslende en Sóvn paa 2 Timer, en skulde jo holde Vagt og der var nok at see efter. Veien var en endelós Kjæde af Vogne og Ateleri, som om hele Tyskland kom paa en Gang, Aftenen kom
fra Ateleristerne tiltuskede vi os Kaffe Sukker Konserveskjód og Brod for Brendevin som vi i Midlertid havde fortyndet med Kildevand. Men nu kom Natten og vor hen? vor Post kunde vi ikke forlade og saa styrkede vi os med en god Kaffepunch slog vort Telt op befested til et Træ og et Kors og sov den retfærdig Sóvn. Altid 2 Timer ad Gangen, ver Aflósning lavede sig efter Behag. Kaffepunsch Kaffen stod paa Vagtfyret hele Natten. Paa Veien inu det samme Liv, Vognrekken havde ikke ophórt. Hen af Morgenstunden fik vi at vide at vore Vogne ikke kunde vendtes for den Dags Aften, og det passede ogsaa hen efter Kl. 5 kom Di, idet fjerne saa[s] vore róde Kors og vi lave-
de os parat til en Festlig Modtagelse med frisk lavet Kaffepunsch - noget for Chr.
Sönderburg [...]


frere, flere
Labelflaske, de store 2 liters feltflasker sanitetsfolkene var udstyret med.

BREVE
Hvor Vosiliskis nævnes: udat. (KH012_c-d), Beisigola 24/5 (KH058)